ΕΙΔΗΣΕΙΣ

24-03-17 Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παιδαγωγική ομάδα της δράσης eTwinning

paidomad etwin12

24-03-17 Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος προς: εκπαιδευτικούς για την υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στην παιδαγωγική ομάδα της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ) της δράσης eTwinning για το διάστημα 2017-2018 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της ευρωπαϊκής δράσης «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Δράσης eTwinning για τα έτη 2017 – 2018», που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο ευρύτερο χρηματοδοτικό πλαίσιο του προγράμματος «ERASMUS+», το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ) προτίθεται να αναθέσει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου:

Σε εκπαιδευτικούς (8 θέσεις) που υπηρετούν σε σχολεία, αλλά και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, δηλ. στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης

 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το eTwinning (www.etwinning.net) είναι μια ευρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη. Το eTwinning ξεκίνησε το 2005 ως η κύρια δράση του eLearning Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενσωματώθηκε σταθερά στο Πρόγραμμα της Δια Βίου Μάθησης από το 2007 και αποτέλεσε μέρος του Comenius, το πρόγραμμα της ΕΕ για τα σχολεία. Από το 2014 η ευρωπαϊκή δράση eTwinning ενισχύεται ως μέρος του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), παίζοντας πλέον κεντρικό ρόλο στην υποστήριξη όλων των τύπων ευρωπαϊκής συνεργασίας, στο πεδίο της σχολικής εκπαίδευσης. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η δράση συντονίζεται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης (KYY) που εδρεύει στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με τις Εθνικές Υπηρεσίες Υποστήριξης κάθε χώρας που συμμετέχει στο έργο.

Η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) της ευρωπαϊκής δράσης eTwinning λειτουργεί από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ), σύμφωνα με την από 6/11/2014 επιστολή του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την υπ’ αρ. πρωτ. 205041/Δ1/16.12.2014 απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ σχετικά με την ανάθεση της εκτέλεσης του έργου «Ελληνική Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) της δράσης eTwinning» στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) για τα έτη 2015-2020.

Στην Ελληνική ΕΥΥ συμμετέχουν στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που συγκροτούν την Παιδαγωγική Ομάδα, καθώς και στελέχη του ΙΤΥΕ που συγκροτούν την Τεχνική και Διαχειριστική Ομάδα.

Η παρούσα προκήρυξη αφορά αποκλειστικά στη συγκρότηση της Παιδαγωγικής Ομάδας που θα αποτελείται: 8 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολεία, αλλά και στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, δηλ. στην Κεντρική Υπηρεσία, στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης. Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν και υπηρετούν σε σχολεία, θα εξακολουθήσουν να απασχολούνται πλήρως στα διδακτικά τους καθήκοντα.

Η ΕΥΥ eTwinning 2017-2019 θα υποστηρίξει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν τη δράση αλλά και σε θέματα που συνδέονται με το eTwinning σε συνδυασμό με τις δράσεις που προωθεί το ΥΠΠΕΘ.

Οι εκπαιδευτικοί που θα επιλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση ιδιωτικού δικαίου με το ΙΤΥΕ «Διόφαντος». Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έως εικοσιτέσσερις (24) μήνες και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει την προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου (δηλαδή την 31/12/2018).

 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Τα καθήκοντα των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας είναι τα ακόλουθα (ενδεικτικά):

 • Συμμετοχή στη συγγραφή του ετήσιου activity plan
 • Δημιουργία online μαθημάτων στην e-learning πλατφόρμα της ΕΥΥ και διαδικτυακών σεμιναρίων εξεύρεσης συνεργατών
 • Διενέργεια και αξιολόγηση των online μαθημάτων που θα δημιουργηθούν στην e-learning πλατφόρμα της ΕΥΥ
 • Εγκρίσεις έργων σχολείων
 • Παρακολούθηση, επικύρωση και αξιολόγηση Ελληνικών έργων eTwinning και ετικετών ποιότητας (quality labels)
 • Οργάνωση προδιαγεγραμμένων Σεμιναρίων Επαγγελματικής Ανάπτυξης (Professional Development Workshops, PDWs) & Σεμιναρίων Εξεύρεσης Συνεργατών.
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση – εκδηλώσεων – συνεδρίων – μετακινήσεων
 • Συμμετοχή στη διοργάνωση εθνικών συνεδρίων και Εθνικών Βραβείων
 • Συντονισμός και σχεδιασμός εθνικών διαγωνισμών και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
 • Αξιολόγηση για τα εθνικά – ευρωπαϊκά βραβεία eΤwinning
 • Διενέργεια μηνιαίων διαδικτυακών τηλεκπαιδεύσεων και συντονισμός των webinars των πρεσβευτών
 • Έλεγχος εγγραφών εκπαιδευτικών στη βάση eΤwinning
 • Έλεγχος, σχολιασμός των καρτών έργου των Ελληνικών έργων eΤwinning
 • Ενημέρωση Ελληνικής ιστοσελίδας eΤwinning – Επιμέλεια κειμένων για ανάρτηση στον δικτυακό τόπο της ΕΥΥ, τελική επιμέλεια κειμένων – δελτίων τύπων – εγκυκλίων κ.α της ΕΥΥ
 • Συμμετοχή στην ενημέρωση των κοινωνικών δικτύων της δράσης
 • Επιμορφώσεις στελεχών εκπαίδευσης και δημιουργία πακέτου υλικού για την προώθηση της δράσης
 • Ενημέρωση ηγεσίας ΥΠΠΕΘ, τεχνική υποστήριξη και οργανωτικά θέματα για τελετή Εθνικού Διαγωνισμού – Αναζήτηση χορηγιών
 • Δημιουργία οδηγού καλής πρακτικής – Επιμέλεια κειμένων για την ανάδειξη Ελληνικών έργων eΤwinning ως καλές πρακτικές και κειμένων προώθησης της δράσης eTwinning σε ειδικές κατηγορίες σχολείων, ενημερωτικά δελτία κ.α.
 • Αποστολή εγκυκλίων για ενημερωτικές ημερίδες
 • Διάχυση εγκυκλίων-υπουργικών αποφάσεων
 • Συντονισμός ομάδας πρεσβευτών – Επικοινωνία με πρεσβευτές
 • Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΚΥΥ) και συμμετοχή στις συναντήσεις εργασίας που οργανώνει η ΚΥΥ
 • Αξιολόγηση πρεσβευτών-ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων (πρεσβευτών κλπ).
 • Σχεδιασμός δραστηριοτήτων για τις eΤwinning εβδομάδες και την Ημέρα eTwinning και συντονισμός ΕΥΥ για την υλοποίησή τους
 • Προώθηση συνεργασίας της δράσης eΤwinning με άλλες δράσεις σχολικών δραστηριοτήτων των εθνικών και ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών δικτύων και δράσεων Συγγραφή δελτίων τύπου της ΕΥΥ
 • Συγγραφή σχετικών παραδοτέων στην Αγγλική Γλώσσα
 • Μετάφραση υλικού από και προς την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό πλάνου μετακινήσεων στο εξωτερικό νικητών βραβείων και μελών ΕΥΥ
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις και δράσεις της ΕΥΥ, παρακολούθηση πλάνου ενεργειών των στελεχών του Υπουργείου που συμμετέχουν στην ΕΥΥ
 • Ενέργειες για τη διάχυση της δράσης eTwinning, σε συνεργασία με συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις σχετικών με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 • Συμμετοχή στην τηλεφωνική και ηλεκτρονική βοήθεια σε εκπαιδευτικούς και σχολεία.
 • Συνεργασία με τις άλλες εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης (ΕΥΥ) και την κεντρική υπηρεσία υποστήριξης (ΚΥΥ)

 3. ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ

Η χρηματοδότηση της υλοποίησης του συμφωνούμενου στο παρόν έργου θα γίνει από το Erasmus+, σύμφωνα με την απόφαση της Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για χρηματοδότηση και επικύρωση της σύμβασης του έργου «Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning» με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) για το έργο eTwinning – Η κοινότητα των Σχολείων στην Ευρώπη.

Το μέγιστο ύψος της υπερωριακής αμοιβής που θα λάβει ο κάθε εκπαιδευτικός – στέλεχος της ΕΥΥ από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» για την εργασία του εκτός του κανονικού του ωραρίου για τις ανάγκες του έργου, θα ορισθεί από τον φορέα υλοποίησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

     4.1 Πίνακας βαθμολόγησης

Οι αιτήσεις υποψηφίων συνεργατών χωρίς πιστοποιημένες Γνώσεις Αγγλικών (Επίπεδο Γ1 1 βαθμός, Επίπεδο Γ2 και Γνώσεις Η/Υ δεν θα αξιολογηθούν. Για το πιστοποιητικό γνώσεων Η/Υ, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ19 και ΠΕ20 εξαιρούνται λόγω ειδικότητας.

Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών με πιστοποιημένες Γνώσεις Αγγλικών και Γνώσεις Η/Υ  θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

α/αΚΡΙΤΗΡΙΑΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1Ευρωπαϊκό βραβείο σε έργο σχετικό με τη χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.2 βαθμοί
2Άλλη ξένη Γλώσσα0.5 βαθμός για κάθε επίπεδο (Β1, Β2, Γ1, Γ2)
(Μέγιστο 2
βαθμοί)
3Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας την τελευταία τριετία

0,25 βαθμός

για κάθε ετικέτα
(Μέγιστο 2 βαθμοί)

4Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας την τελευταία τριετία0,5 βαθμός
για κάθε ετικέτα
(Μέγιστο 2 βαθμοί)
5Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού με την χρήση πλατφορμών εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη διεξαγωγή εξ αποστάσεως ηλεκτρονικών μαθημάτων (ως εκπαιδευτής)

1 βαθμός ανά μάθημα

(Μέγιστο 3 βαθμοί)

6Εμπειρία στην επιμόρφωση δια ζώσης (μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια) σε θέματα χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

0,5 βαθμό ανά 100 ώρες επιμόρφωσης

(Μέγιστο 5 βαθμοί)

    7Εμπειρία στην επιμόρφωση εξ αποστάσεως (μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια) σε θέματα χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

0,5 βαθμό ανά 100 ώρες επιμόρφωσης

(Μέγιστο 5 βαθμοί)

8Συγγραφική Δραστηριότητα (βιβλία, κεφάλαια βιβλίων, άρθρα σε περιοδικά κλπ) με θέμα την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη

0,5 βαθμός ανά συγγραφική δραστηριότητα

(Μέγιστο 3 βαθμοί)

9Εισηγήσεις σε συνέδρια με κριτές με θέμα την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη

0,25 βαθμός ανά εισήγηση

(Μέγιστο 3 βαθμοί)

10Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ή/και επιτροπές αξιολόγησης δράσεων που αφορούν την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (συνέδρια, εκπαιδευτικές δράσεις, εκπαιδευτικοί διαγωνισμοί κ.τλ.)

0,5 βαθμός ανά συμμετοχή

(Μέγιστο 3 βαθμοί)

11Αποδεδειγμένη εμπειρία στην διοργάνωση Διεθνών συνεδρίων, Ελληνικών παιδαγωγικών συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιμορφωτικών δράσεων με θέμα την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

0,5 βαθμό ανά διοργάνωση

(Μέγιστο 5 βαθμοί)

12Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, διδακτορικό

Μεταπτυχιακό:
2 βαθμοί/τίτλο

Διδακτορικό: 4βαθμοί

13Αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία σε θέση ευθύνης

0,5 βαθμό ανά έτος

(Μέγιστο 5 βαθμοί)

14Εμπειρία από συμμετοχή σε όργανα ευρωπαϊκών οργανισμών

1 βαθμό ανά συμμετοχή

(Μέγιστο 5 βαθμοί)

15Δημιουργία Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER)

1 βαθμό ανά δημιουργία

(Μέγιστο 3 βαθμοί)

 5. ΑΙΤΗΣΗ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την τεκμηρίωση των προσόντων τους οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να τα υποβάλλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά όταν ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης:

 1. Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο θα πρέπει να γίνονται συγκεκριμένες αναφορές στα ανωτέρω αναφερόμενα κριτήρια (υποχρεωτικά και μοριοδοτούμενα), σε σχετικά έργα και η συμμετοχή τους σε ομάδες αξιολόγησης κλπ.
 2. Η γνώση ξένης γλώσσας, καθώς  και η γνώση Η/Υ αποδεικνύεται με την προσκόμιση του τίτλου σπουδών ξένης γλώσσας ή αντίστοιχου πιστοποιητικού από πιστοποιημένο φορέα εκμάθησης Η/Υ, εφόσον αυτός είναι αναγνωρισμένος από τον ΑΣΕΠ για την πρόσληψη στο ελληνικό δημόσιο. Οι απόφοιτοι ξενόγλωσσων τμημάτων αρκεί να επισυνάψουν φωτοτυπία του πτυχίου του ξενόγλωσσου τμήματος και οι εκπαιδευτικοί Πληροφορικής βεβαίωση ότι ανήκουν στον κλάδο ΠΕ19 ή ΠΕ20.
 3. Αντίγραφα διακρίσεων – βραβείων eTwinning στις κύριες και ειδικές ηλικιακές κατηγορίες.
 4. Αντίγραφα πιστοποιητικών Ευρωπαϊκών Ετικετών Ποιότητας
 5. Βεβαιώσεις συμμετοχής σε ομάδες αξιολόγησης, ή διευθύνσεις διαδικτύου όπου αναφέρονται οι συγκεκριμένες συμμετοχές.
 6. Αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα κριτήρια αξιολόγησης

Η τήρηση των στοιχείων των ενδιαφερομένων είναι εμπιστευτική.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.etwinning.gr/survey/index.php/599173/lang-el από 27/3/2017 έως 03/04/2017 και ώρα 24:00. Μετά την κατάρτιση του τελικού πίνακα, δικαιολογητικά θα ζητηθούν από την επιτροπή αξιολόγησης ΜΟΝΟ από τους επιλεγέντες εκπαιδευτικούς και τους επιλαχόντες, δηλαδή οι πρώτοι 16 εκπαιδευτικοί. Τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν ψηφιακά σε αρχεία pdf στον υπεύθυνο της παιδαγωγικής ομάδας eTwinning κο Τζιμόπουλο ntzimop@sch.gr

 6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ

Την αξιολόγηση των προτάσεων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει η αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης.

Η αξιολόγηση και επιλογή θα πραγματοποιηθεί με βάση την αίτηση του ενδιαφερομένου, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα υποβολής. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η εκ των υστέρων συμπλήρωσή τους ή διόρθωσή τους.

Οι προτάσεις των υποψηφίων συνεργατών θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίστηκαν παραπάνω στη παρούσα πρόσκληση, θα βαθμολογηθούν με βάση τον αντίστοιχο πίνακα βαθμολόγησης και θα καταταχθούν σύμφωνα με το συνολικό άθροισμα της βαθμολογίας τους σε φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, οι ισοβαθμήσαντες θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, διαδικασία κατά την οποία θα τηρούνται πρακτικά.

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΥΠΠΕΘ.

Κατόπιν της ανάρτησης των αποτελεσμάτων, οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα:

 • Υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στο ΥΠΠΕΘ (Γραμματεία Γενικής Δ/νσης Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης γρ. 1027, 1ος Όροφος) ιδιοχείρως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή ταχυδρομικά (ΕΛΤΑ ή courier).

Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη: «Ένσταση Πρόσκλησης  ΕΥΥ eTwinning ». Το εμπρόθεσμο της ένστασης ή της αίτησης πρόσβασης κρίνεται από την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων ή των αιτήσεων πρόσβασης είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.

Ενστάσεις ή αιτήσεις πρόσβασης που περιέρχονται (ιδιοχείρως) στην υπηρεσία ή φέρουν την ταχυδρομική σήμανση μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου, αλλά θεωρούνται εκπρόθεσμες (απαράδεκτες).

 7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την υποβολή προτάσεων και άλλες διαδικαστικές διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κο Τζιμόμουλο Νικόλαο ntzimop@sch.gr.

 

Η πρόσκληση σε μορφή pdf

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

To Top